Aviso Legal

Aviso Legal e información sobre as condicións de uso do sitio web

De conformidade co deber de información establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, Asociación de Artesáns de Ourense, en calidade de titular do sitio web www.adao.es, faise constar:

1.  Datos identificativos:

 • Razón social: Asociación de Artesáns de Ourense
 • CIF: G32214207
 • Domicilio social: Praza das Damas, 1. 32005 Ourense
 • Correo electrónico: info@adao.es

Esta información conforma e rexula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios da páxina Web que se publica baixo o nome de dominio www.adao.es, asumen e comprométense a respectar.

2. Definicións:

 • Páxina: Dominio www.adao.es, dispoñible para os usuarios de Internet.
 • Usuario: Persoa física ou xurídica que utiliza ou navega pola Páxina.
 • Contido: Páxinas que compoñen a totalidade do dominio www.adao.es, que conteñen información e servizos que Asociación de Artesáns de Ourense pon á disposición dos usuarios de Internet. Nelas inclúense mensaxes, textos, fotografías, gráficos, iconas, logotipos, tecnoloxía, ligazóns, texturas, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, gravacións, software, aspecto, deseño gráfico e códigos fonte, e, en xeral, calquera tipo de material contido na Páxina.
 • Web: Termo técnico que describe o sistema de acceso á información vía Internet, que se configura a través de páxinas confeccionadas con linguaxe HTML ou similar, e mecanismos de programación como Java, JavaScript, PHP, ou outros, etc. Nestas páxinas deseñadas e publicadas baixo un nome de dominio de Internet atopamos a información que o titular pon á disposición dos usuarios de Internet.
 • Hiperenlace: Técnica que permite a un usuario navegar por diferentes páxinas da Web ou por Internet, cun simple clic sobre o texto, icona, botón ou indicativo que contén a ligazón.
 • Cookies: Medio técnico para a «trazabilidade» e seguimento da navegación nos Sitios Web. Son pequenos ficheiros de texto que se escriben no ordenador do Usuario. Este método ten implicacións sobre a privacidade, polo que Asociación de Artesáns de Ourense informará oportunamente e de forma fehaciente do seu uso no momento en que se implanten na Páxina.

3. Usuarios / Condicións de uso

O acceso e/ou uso deste sitio web de www.adao.es outórgalle a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, os presentes termos de uso, sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso Legal.

Se o Usuario non estiver conforme coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de utilizar a Páxina.

4. Uso do sitio web

www.adao.es proporciona o acceso a artigos, informacións e datos (doravante, «OS CONTIDOS») propiedade de Asociación de Artesáns de Ourense. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web.

Algunhas páxinas do sitio Web (www.adao.es) poden permitir a participación a través de comentarios, podendo, neste caso, calquera usuario enviar textos a través do formulario establecido a tal efecto. Ao enviar ditos textos, facendo clic na ligazón correspondente, O USUARIO comprométese e acepta facer un uso axeitado dos contidos que adao.es ofrece a través da súa web, e a non empregalos para:

incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública. difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos. provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de adao.es, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados. intentar acceder e, en caso necesario, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular os seus mensaxes. En definitiva, respectar a lexislación aplicable, a moral e boas costumes xeralmente aceptadas, a orde pública e as presentes condicións xerais de acceso e utilización.

Con tal efecto, O USUARIO obrígase e comprométese a NON utilizar ningún dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, prexudiciais para os dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos Contidos, dos equipos informáticos ou dos documentos, arquivos e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por ARES ARTE ESPAÑOL SL, doutras Usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).

O USUARIO obrígase e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer á disposición de terceiros calquera tipo de material contido na Páxina, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivera acceso na súa condición de Usuario da Páxina, sen que esta enumeración teña carácter limitativo.

Asimismo, de conformidade con todo iso, O USUARIO non poderá:

Reproducir, copiar, distribuír, poñer á disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que conte coa autorización escrita e explícita de adao.es, que é titular dos correspondentes dereitos, ou ben que iso resulte legalmente permitido. Suprimir, manipular ou de calquera forma alterar o «copyright» e demais datos identificativos da reserva de dereitos de adao.es ou dos seus titulares, das pegadas e/ou identificadores digitais, ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento. O Usuario deberá abstenerse de obter e incluso de intentar obter os Contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxeran á súa disposición a este efecto ou se indicaran a este efecto nas páxinas Web onde se atoparen os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na Internet a este efecto sempre que non entrenen un risco de dano ou inutilización da Páxina, e/ou dos Contidos.

5. Política de privacidade. Protección de Datos

adao.es é consciente da importancia da protección de datos, así como da privacidade do USUARIO e, por iso, implementou unha política de tratamento de datos orientada a proporcionar a máxima seguridade no uso e recollida dos mesmos, garantindo o cumprimento da normativa vixente na materia e configurando dita política como un dos pilares básicos nas liñas de actuación da entidade. Por iso, adao.es insiste na lectura obrigada da súa Política de Privacidade

6. Hiperenlaces

Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír ligazóns a outros sitios que non son operados ou controlados pola Asociación de Artesáns de Ourense. Por iso, a Asociación de Artesáns de Ourense non garante, nin se fai responsable da legalidade, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade. Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos a info@adao.es, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

Ademais, aquelas persoas que se propoñan establecer ligazóns hipertextuais entre a súa páxina web e a nosa (info@adao.es) deberán observar e cumprir as seguintes condicións:

Non será necesaria autorización previa cando a ligazón hipertextual permita unicamente o acceso á páxina de inicio, pero non poderá reproducila de ningún xeito. Calquera outra forma de ligazón hipertextual requerirá a autorización expresa e inequívoca por escrito por parte da Asociación de Artesáns de Ourense. Non se crearán «marcos» («frames») con páxinas web nin sobre as páxinas web da Asociación de Artesáns de Ourense. Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas, ou ofensivas sobre a Asociación de Artesáns de Ourense, os seus directivos, os seus empregados ou colaboradores, ou das persoas que se relacionen na Páxina por calquera motivo, ou dos Usuarios das Páxina, ou dos Contidos suministrados. Non se declarará nin se dará a entender que a Asociación de Artesáns de Ourense autorizou a ligazón hipertextual ou que supervisou ou asumiu de ningunha forma os Contidos ofrecidos ou postos a disposición da páxina web na que se establece a ligazón hipertextual. A páxina web na que se estableza a ligazón hipertextual só poderá conter o estritamente necesario para identificar o destino da ligazón hipertextual. A páxina web na que se estableza a ligazón hipertextual non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e ás boas costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

7. Modificación do Aviso Legal

Co fin de mellorar as prestacións do sitio Web, a Asociación de Artesáns de Ourense resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida no sitio Web, da configuración e deseño deste e do presente aviso legal, así como de calquera outras condicións particulares. Por tanto, O USUARIO debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións en que acceda á Páxina.

8. Propiedade intelectual / industrial

A Asociación de Artesáns de Ourense é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade da Asociación de Artesáns de Ourense ou ben dos seus licenciantes, estando todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente pola Asociación de Artesáns de Ourense, será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da Asociación de Artesáns de Ourense. Poderá visualizar os elementos da web e incluso imprimilos, copiarlos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas da Asociación de Artesáns de Ourense.

Todas as marcas, nomes comerciais ou sinais distintivos de calquera clase que aparecen na Páxina son propiedade da Asociación de Artesáns de Ourense ou, no seu caso, de terceiros que autorizaron o seu uso, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos atribúa ao Usuario dereito algún sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou sinais distintivos, e sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre ditos Contidos.

De igual modo, os Contidos son propiedade intelectual da Asociación de Artesáns de Ourense, ou de terceiros, no seu caso, polo tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son titularidade da Asociación de Artesáns de Ourense ou de terceiros que autorizaron o seu uso, aos que corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. Queda expresamente prohibida a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da Asociación de Artesáns de Ourense.

A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial da Asociación de Artesáns de Ourense ou de terceiros incluídos na Páxina que cederon contidos dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

9. Cookies

As cookies son o medio técnico para a “trazabilidade” e seguimento da navegación nos Sitios Web. Son pequenos ficheiros de texto que se escriben no ordenador do Usuario. Este método ten implicacións sobre a privacidade, polo que a Asociación de Artesáns de Ourense informa de que poderá utilizar cookies coa finalidade de elaborar estatísticas de utilización do sitio web así como para identificar o PC do Usuario permitindo recoñecerlle nas súas próximas visitas. En todo caso, o usuario pode configurar o seu navegador para non permitir o uso de cookies nas súas visitas ao web site.

A Asociación de Artesáns de Ourense é consciente da importancia da protección de datos, así como da privacidade do USUARIO e por iso, insiste na lectura da Política de Cookies  da nosa páxina web.

10. Dispoñibilidade da páxina

A Asociación de Artesáns de Ourense non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á Páxina, aos seus Contidos, nin que este se atopen actualizados, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos ou actualizalos. Por conseguinte, a Asociación de Artesáns de Ourense non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no USUARIO que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

A Asociación de Artesáns de Ourense exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Páxina e dos Contidos, ao non cumprimento da expectativa de utilidade que os usuarios puideran atribuír á Páxina e aos Contidos.

A función dos Hiperenlaces que aparecen nesta Web é exclusivamente a de informar ao usuario acerca da existencia doutras Web que conteñen información sobre a materia. Ditos Hiperenlaces non constitúen suxestión nin recomendación algunha.

A Asociación de Artesáns de Ourense tampouco se fai responsable dos erros de seguridade que poidan producirse, nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

 • A presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos do sitio Web,
 • Un mal funcionamento do navegador ou o uso de versións non actualizadas do mesmo.

A Asociación de Artesáns de Ourense non se fai responsable dos contidos de ditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade dos Hiperenlaces nin do resultado de ditos enlaces, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou os ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.

O acceso á Páxina non implica a obriga por parte da Asociación de Artesáns de Ourense de controlar a ausencia de virus, gusanos ou calquera outro elemento informático danoso. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos danosos, polo tanto, a Asociación de Artesáns de Ourense non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que poidan producirse durante a prestación do servizo da Páxina, nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario ou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou os documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

11. Calidade da Páxina

Dado o entorno dinámico e cambiante da información e servizos que se fornecen a través da Páxina, a Asociación de Artesáns de Ourense fai o seu mellor esforzo, pero non garante a completa veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos.

A información contida nas páxinas que compoñen este Portal só ten carácter informativo, consultivo, divulgativo e publicitario. En ningún caso ofrecen nin teñen carácter de compromiso vinculante ou contractual.

A Asociación de Artesáns de Ourense exclúe toda responsabilidade polas decisións que O USUARIO poida tomar baseado nesta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficos da Páxina. A información está suxeita a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

12. Dispoñibilidade dos Contidos

A prestación do servizo da Páxina e dos Contidos ten, en principio, duración indefinida. A Asociación de Artesáns de Ourense, non obstante, queda autorizada para dar por terminada ou suspender a prestación do servizo da Páxina e/ou de calquera dos Contidos en calquera momento. Cando iso sexa razoablemente posible, a Asociación de Artesáns de Ourense advertirá previamente a terminación ou suspensión da Páxina.

13. Xurisdición

Para cantas cuestións se susciten sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivar do seu uso, todas as partes intervinentes sométense aos Xuíces e Tribunais de Ourense renunciando de forma expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles.

14. Lei aplicable

As presentes condicións rexéitanse pola lexislación española.

Resérvanse todos os dereitos de autor polas leis e tratados internacionais de propiedade intelectual. Queda expresamente prohibida a súa copia, reprodución ou difusión, total ou parcial, por calquera medio.